Privátní kurzy ježdění na sněhu s instruktorem

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele portálu  SnowDrive.cz

Slovník pojmů:
ZÁŽITEK              - událost jakéhokoli charakteru (zážitek, kurz, workshop, výprava, expedice, zájezd)
AGENTURA         - pořadatel Zážitků, sportovní agentura, dopravce
PORTÁL               - webový portál < www.snowdrive.cz >, na kterém se prezentují Zážitky a prodávají   
                                  vouchery opravňující k účasti na Zážitku
POUKAZ               - lze zakoupit na Portále, buď obdarujete známého, nebo využijete osobně; Poukaz
                                  opravňuje k účasti na Zážitku                 
ZÁJEMCE             - jednotlivec, pár, dvojice, skupina přátel či firma, jež má zájem o zakoupení
                                 Poukazu, případně o účast na Zážitku
ZÁKAZNÍK          - držitel Poukazu nebo Zájemce, který si pro sebe či za účelem obdarování známého
                                 zakoupil Poukaz
ÚČASTNÍK          - buď Zákazník sám, nebo obdarovaný či osoby, které se účastní Zážitku. Účastník je i
                                 doprovod                              
KOORDINÁTOR - pracovník Agentury, u kterého Zákazník uplatňuje poukaz a rezervuje termín Zážitku,
                                  případně rezervovaný termín ruší
INSTRUKTOR    - smluvní zástupce Agentury, jež působí na Zážitku jako instruktor či průvodce                            
DODAVATEL       - některé Zážitky jsou produktem externích dodavatelů. Agentura pouze prezentuje jejich
                                 produkty a služby. Spolupracující sportovní agentura, cestovní kancelář, subjekt, který
                                 působí jako pořadatel.
SMLOUVA          - za Smlouvu se považuje buď smlouva o zážitku, nebo smlouva o zájezdu

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o Zážitku (dále jen „SoZ“), případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi Zákazníkem a  zážitkovou sportovní agenturou, kterou provozuje společnost SPORTKURZ s.r.o. ; IČ: 04967895 ; Doručovací adresa: Komenského 1361, 511 01 Turnov ; ID datové schránky: 334sxrg ; Sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 ; zapsáno u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766, jednatel Samuel Veselý, (dále jen „Agentura“).
Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje.

 

1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.  Není-li v detailu Zážitku na Portále uvedeno jinak, má se za to, že pořadatel Zážitku je Agentura sama.
1.2.  Za SoZ se považuje i objednávka, přičemž nezáleží, zda byla provedena ústně, písemně nebo elektronicky. Za SoZ se považuje objednání Zážitku Zákazníkem na Portále, vyplnění online formuláře či zakoupení Poukazu na Portále.
1.3.  Smluvní rámec dohody mezi Zákazníkem a Agenturou tvoří SoZ, tyto VOP a popis Zážitku na Portále (dále jen „Smluvní rámec“).
1.4.  Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné, přičemž popis/podmínky Zážitku na Portále mají přednost před VOP či obecnými podmínkami. 
1.5.  Agentura se na základě SoZ zavazuje Zákazníkovi obstarat Zážitek uvedený na Portále, případně propagovaný a zveřejněný na sociálních sítích, webových portálech či propagačních materiálech obchodních partnerů či Dodavatelů, případně sjednaný individuálně, a to za podmínek a v souladu se Smluvním rámcem.
1.6.  Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře celou cenu Zážitku, všech objednaných příplatků, případně další plnění, to vše řádně a včas v souladu s popisem Zážitku na Portále, VOP a dodržet své další povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.
1.7. Je-li pořadatel Zážitku Dodavatel, bude v detailu Zážitku uvedeno jméno Dodavatele a IČ.
Bude-li se jednat o produkt cestovního ruchu, bude Zájemci zaslána smlouva o zájezdu. Smlouvu o zájezdu Zájemce uzavírá s Dodavatelem na přímo.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1.  SoZ může být uzavřena ústně, písemně (např. elektronická pošta), nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na Portále. Provede-li Zákazník objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na Portále, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem odeslání dat objednávkového formuláře Agentuře. Objedná-li Zákazník Zážitek e-mailem, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem doručení zprávy Agentuře.
2.2.  Agentura po uhrazení plné ceny Zážitku vystavuje a zasílá Zákazníkovi Poukaz, který opravňuje k účasti na Zážitku.
2.3.  Návrh smlouvy o zájezdu podepsaný Zákazníkem může být Dodavateli či jejímu zástupci doručen osobně, poštou, e-mailem či jinými elektronickými prostředky, totéž platí obdobně o doručení akceptace smlouvy o zájezdu Zákazníkovi. Smlouva mezi Zákazníkem a Dodavatelem vzniká, jakmile Dodavatel Zákazníkovi potvrdí přijetí jeho návrhu.
2.4.  Zákazník společně s  návrhem smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření doloží Dodavateli doklad o zaplacení zálohy nebo celé ceny Zážitku (dle instrukce pořadatele). Zaplacení zálohy nebo ceny Zážitku je podmínkou účinnosti smlouvy o zájezdu.
2.5.  Zákazník podpisem SOZ nebo smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  dokumenty tvořícími Smluvní rámec a  souhlasí s nimi, a  prohlašuje, že s  nimi podrobně seznámil i  případné další osoby, v jejichž prospěch se SoZ nebo smlouva o zájezdu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.
Pokud Zákazník uzavírá SoZ nebo smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů Agentuře a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušném Zážitku. Pokud Zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a  dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech Zážitku.
2.6.  Pokud Zákazník uzavírá smlouvu i za či ve prospěch třetích osob, odpovídá Agentuře jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny Zážitku a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo občanského průkazu či pasu atd.).
2.7.  Pokud Agentura obdrží návrh smlouvy v den, kdy je požadovaný Zážitek již vyprodán, a pokud Zákazník již zaplatil cenu Zážitku nebo její část, nabídne Agentura Zákazníkovi buď jiný termín shodného Zážitku, jiný Zážitek nebo místo náhradníka na původním Zážitku. Pokud Zákazník nabídku Agentury nepřijme, vrátí mu Agentura bez zbytečného odkladu vše, co od něj na úhradu ceny Zážitku obdržela.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
2.8.  Zákazník má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Agenturou, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření této smlouvy.
2.9.  Oznámení o odstoupení může Zákazník zaslat do datové schránky nebo na adresu elektronické pošty, nebo na doručovací adresu Agentury, uvedenou v této Smlouvě.
Zákazník smí použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:
         Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy
         Adresát: SPORTKURZ s.r.o., Komenského 1361, 511 01 Turnov
        Tělo zprávy: Oznamuji, že odstupuji od smlouvy www.snowdrive.cz
        Číslo objednávky:         ; E-mailová adresa:      ; Mobilní tel.:      ;
Smlouva je skončena dnem, kdy dojde k doručení oznámení o odstoupení Agentuře. 

 

3. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST, POTŘEBNÉ VYBAVENÍ A VÍZA
3.1. Zákazník je před objednáním Poukazu či služeb povinen si zjistit údaje o požadavcích na dovednosti, schopnosti, fyzickou kondici, odborné či jazykové znalosti Účastníků, informace o pasových a  vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, které jsou u konkrétního Zážitku požadovány. Výše uvedené informace Agentura přednostně zveřejňuje v detailu Zážitku na portále. 

3.2. Uvedené údaje o zajišťování víz a  bezvízovém styku na webu a v materiálech Agentury se vztahují na občany České republiky, ostatním Zákazníkům sdělí Agentura/Dodavatel tyto informace individuálně na jejich žádost. Pokud Agentura v rámci konkrétního Zážitku nebo jiné služby nabízí zajištění víz či jiných dokladů nezbytných k  navštívení cílových zemí, vztahuje se tento závazek pouze na Zákazníky cestující s českým pasem. Účastník Zážitku cestující s jiným než českým pasem je povinen si sám zajistit nezbytné pasové a vízové předpoklady pro navštívení cílových zemí.

 

4. POTVRZENÍ O ÚČASTI A PODROBNÉ POKYNY
4.1.  Agentura může Zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu či bezprostředně poté vydat potvrzení o účasti na Zážitku (dále jen „Potvrzení“) obsahující důležité údaje o Zážitku. Za Potvrzení se považuje i objednávka, písemná, e-mailová korespondence, SMS zpráva, nebo uzavřená smlouva o zájezdu a doklad o zaplacení celkové ceny Zážitku.
4.2. Potvrzení Zákazník obdrží po zaplacení plné ceny Zážitku vč. všech doplňkových služeb či příplatků, které si objednal.
4.3. Informace o Zážitku jsou buď zveřejněny v detailu Zážitku na Portále, nebo mohou být upřesněny v pokynech k Zážitku (dále jen „Pokyny“), které Agentura či Dodavatel poskytne Zákazníkovi nejpozději 2 dny před zahájením Zážitku. V případě uzavření Smlouvy v době kratší než 10 dní před zahájením Zážitku může Agentura/Dodavatel předat Pokyny Zákazníkovi již při uzavření Smlouvy.
4.4.  Pokud Zákazník neobdrží Pokyny 2 dny před zahájením Zážitku, zavazuje se neprodleně kontaktovat Agenturu či Dodavatele. V opačném případě se má za to, že Zákazník Pokyny k Zážitku obdržel.
4.5.  Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v  Pokynech, především požadavky na ošacení, vybavení či výstroj. Agentura/Instruktor má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s  ohledem na bezpečnost, pokud jeho ošacení/vybavení/výstroj neodpovídá požadavkům uvedeným v Pokynech Zážitku. V případě, že dojde k vyloučení Zákazníka z programu v  důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech nebo Smlouvě (resp. celého Smluvního rámce) Zákazníkem, nemá Zákazník nárok na odstoupení od Smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady Zážitku ani jiné plnění a to z tohoto důvodu.
4.6.   Účastník se v průběhu Zážitku řídí pokynů Instruktorů či zástupců Agentury či Dodavatele.

 

5. CENA ZÁŽITKU A PLATBY
5.1.  Základní cena Zážitku a výčet všech objednaných doplňkových služeb či příplatků bude Zákazníkovi sdělena buď před objednáním na Portále, nebo formou SMS či e-mailové zprávy, nebo prostřednictvím telefonního hovoru, nebo bude uvedena ve Smlouvě. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
5.2. Základní cena Zážitku zahrnuje služby, které jsou u Zážitku uvedeny na Portále či v propagačních materiálech Agentury. Do konečné ceny Zážitku mohou být zahrnuty i další doplňkové služby a slevy, které budou Zákazníkovi sděleny nebo jsou uvedeny na Portále či ve Smlouvě.
5.3. Cena nezahrnuje nepovinné dobrovolné či variabilní náklady, např. kapesné, vstupné, jízdné, stravu či občerstvení.
5.4.  Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře cenu Zážitku dle pokynů u konkrétního Zážitku. Umožňuje-li Agentura úhradu zálohy a doplatku, pak je nutné dodržet termíny, jež jsou předepsány u konkrétního Zážitku, přičemž za den splnění povinností se považuje den připsání prostředků na účet Agentury.
 5.5.  V případě neuhrazení doplatku ceny má Agentura právo odstoupit od SoZ. Vyřazený Zákazník bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné bude Zákazníkovi vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od Smlouvy.
5.6.  V  případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením Zážitku nebo poskytnutím služeb je Zákazník povinen uhradit cenu Zážitku již při uzavření SoZ.
5.7.  Není-li uvedeno jinak, Zákazník hradí cenu Zážitku Agentuře, nikoli Dodavateli. Cenu Zážitku může Zákazník uhradit bankovním převodem, kartou, složenkou nebo v hotovosti Agentuře.
5.8.  Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet Agentury, resp. v den, kdy Agentura finanční plnění obdrží.
5.9.  Zákazník bere na vědomí, že Agentura/Dodavatel automaticky nedoplňuje objednané pokoje či apartmány do optimální kapacity a že se za neobsazená lůžka platí příplatek. Na žádost Zákazníka se Agentura/Dodavatel může pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka v ubytovacím zařízení odpadla. V případě, že tento spolucestující později zruší účast na Zážitku a Agentuře se nepodaří najít dalšího vhodného spolucestujícího, povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj se obnovuje. 

 

6. REZERVACE TERMÍNU
6.1. Zákazník si buď zakoupí poukaz na Zážitek, který má pevně daný termín konání, nebo si zakoupí Poukaz na Zážitek bez pevně stanoveného termínu s tím, že termín konání Zážitku bude dodatečně domluven.
6.2. Termín Zážitků privátních (Zážitky pro jednotlivce,  dvojice či skupiny) domlouvá Zákazník přímo s Instruktorem, vždy s ohledem na sněhové podmínky a časovou dostupnost Instruktora. Termín nesmí být stanoven mimo rámec platnosti Poukazu.
6.3.  Vytvořil-li Zákazník skupinu, která splňuje minimální počet účastníků pro stanovení extra (individuálního) termínu konkrétního Zážitku, může si Zákazník s Koordinátorem domluvit extra termín. Termín musí být v souladu s časovými možnostmi Instruktora a platností Poukazu.

 

7. ÚČAST
7.1.  Zmešká-li Zákazník úvodní zaškolení z důvodu pozdního příchodu, má Instruktor/Agentura právo Zákazníka vyloučit z dalšího programu z důvodu bezpečnosti Zákazníka a ostatních účastníků. Aktivity se nebude účastnit takový Zákazník, který svým podpisem nestvrdil, že byl proškolen a seznámen s případnými riziky aktivity a použitím vybavení/výstroje či ovládáním stroje.
7.2.  V detailu popisu Zážitku jsou uvedeny podmínky (minimální počet Účastníků, klimatické podmínky), za kterých se zážitek koná. Nezakoupí-li si dost Zákazníků Poukaz nebo nejsou-li vhodné klimatické podmínky, Zážitek bude ze strany Agentury zrušen. V opačném případě se zážitek koná, nepřijde-li Zákazník, ztrácí nárok na jakoukoli náhradu a nebude mu poskytnut ani náhradní termín. 
7.3. Zákazník má právo svou účast na Zážitku kdykoliv zrušit. Konkrétní storno podmínky jsou uvedeny v popisu daného Zážitku a jsou nadřazeny obecným storno podmínkám.
7.4.  Obecně se má za to, že zruší-li Zákazník účast do 10 dní před začátkem konání Zážitku, bude mu navýšen kredit o hodnotu Poukazu či výši ceny Zážitku. Za Kredit si může rezervovat účast na jiném termínu shodného Zážitku nebo zakoupit náhradní Poukaz. Zruší-li Zákazník účast později, jak 10 dní před zahájením Zážitku, nemá nárok na navrácení ceny Poukazu, náhradní termín či jakoukoli jinou kompenzaci. Výše uvedené platí pro SoZ, nikoliv pro smlouvy o zájezdu, které se řídí pravidly pro cestovní ruch.
7.5.  Rušení rezervovaného termínu je možné na: <snow@snowdrive.cz> nebo nebo +420 777 640 202

8. ZVÝŠENÍ CENY ZÁŽITKU
8.1.  Agentura je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zážitku, pokud před zahájením Zážitku dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, jako jsou letištní/přístavní poplatky, směnného kurzu CZK použitého pro stanovení ceny Zážitku v průměru o více než 5 %. Zvýšení ceny podle tohoto článku není důvodem pro odstoupení od Smlouvy.
8.2.  Dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu nebo plateb s dopravou spojených, zvýší se cena Zážitku o  rozdíl mezi původně kalkulovanými a  skutečně vynaloženými náklady. Změní-li se směnný kurz CZK použitý při kalkulaci ceny Zážitku v průměru o více než 5 %, cena Zážitku se navýší o rozdíl mezi cenou podle kurzu použitého při původní kalkulaci a  cenou podle aktuálního kurzu, minimálně však o 4 %. Ceny uváděné Agenturou u jednotlivých Zážitků jsou kalkulovány na základě směnných kurzů ČNB platných rok před plánovaným dnem zahájení Zážitku.
8.3.  Agentura musí písemné oznámení o zvýšení ceny Zážitku odeslat Zákazníkovi nejpozději 5 dní před zahájením Zážitku. Zákazník je povinen navýšení ceny Zážitku uhradit do 2 dnů od doručení oznámení. Ustanovení článku 8.1. a 8.2., které se týká předpokládané ceny jízdenek/letenek/poplatků za ubytování není tímto ustanovením dotčeno, pokud bude skutečná cena jízdenek/letenek/ubytování vyšší než předpokládaná cena, je Agentura oprávněna zvýšit cenu Zážitku vždy.

 

9. ZMĚNA SMLOUVY
9.1.  V případě změny Smlouvy na základě přání Zákazníka (zrušení nebo doobjednání doplňkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 10 dní před zahájením Zážitku je Agentura oprávněna účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek 300 CZK za každou takto požadovanou změnu. Požadavek Zákazníka na změnu Zážitku (jiný termín, jiný typ Zážitku) se považuje za odstoupení od Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
9.2.  Je-li Agentura nucena z  objektivních důvodů (např. živelná pohroma, ozbrojený konflikt, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v  cílovém či přestupním místě Zážitku nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt Instruktora, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost) před zahájením Zážitku změnit podmínky Zážitku, navrhne Agentura zákazníkovi změnu Smlouvy. Má-li být v důsledku změny Smlouvy změněna i cena Zážitku, uvede Agentura v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou Smlouvy souhlasí. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy, má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 2 dnů od dne doručení oznámení o její změně. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou Smlouvy souhlasí.
9.3.  Agentura/Dodavatel je oprávněn provádět operativní změny v programu Zážitku, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet. Pro odstoupení od Smlouvy bez úhrady odstupného nejsou důvodem nepodstatné změny programu. Pro vyloučení pochybností, změna pořadí jednotlivých částí programu, navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa se nepovažuje za změnu Zážitku. Agentura a Zákazník se v případě několikadenních Zážitků dohodli, že termíny Zážitků mohou být posunuty až o 3 dny, a že celková délka Zážitku provedená v  souvislosti se změnou termínu může být změněna až o 2 dny; tyto změny se nepovažují za změnu Smlouvy.
9.4.  Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy, nabídne mu Agentura dle svých možností adekvátní náhradní Zážitek v co nejbližším termínu a  kvalitě, případně náhradní termín původně vybraného Zážitku. Pokud se Agentura se Zákazníkem dohodne na uzavření nové Smlouvy, započítávají se platby provedené na základě původní Smlouvy na platby podle nové Smlouvy.
9.5.  Pokud Zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle Smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny Zážitku nebo těchto služeb.
9.6.  V případě, že si Zákazník na základě vlastního přání zajišťuje vybrané služby k Zážitku sám (zejména dopravu na místo konání Zážitku, jízdenku či letenku), činí tak i po souhlasu Agentury na vlastní odpovědnost. Agentura nehradí žádné více náklady vzniklé zrušením Zážitku, změnou termínu Zážitku nebo úpravou programu, pokud k tomu dojde v souladu s ostatními ustanoveními těchto podmínek.

 

10. ZÁKAZNICKÁ SEKCE A KREDIT
10.1.  Zákaznická sekce je zabezpečená sekce Portálu, odkud si Zájemci kupují Poukazy a rezervují účast na budoucích Zážitcích. Nejprve je nutné, aby Zájemce vyplnil registrační formulář (vytvořil si účet) a vytvořil si přístupové údaj. Po přihlášení do Zákaznické sekce získá Zákazník přehled o stavu svých objednávek, všech historicky rezervovaných Zážitcích a přijatých platbách. Sekce umožňuje Zákazníkům aktualizovat poskytnuté údaje. Zde lze zrušit zasílání informačních zpráv či trvale smazat účet a poskytnuté osobní údaje. 
10.2.  Každý Zájemce má právo si předplatit služby. Pro předplacení služeb slouží Kredit (dále jen „Kredit“). Kredit se předplácí tak, že Zájemce poukáže na účet Agentury libovolnou sumu, kterou označí variabilním symbolem svého účtu či objednávky.  Přepočet: 1 kredit = 1 CZK (česká koruna). Příklad: Zašle-li zákazník částku 800 Kč, bude mu navýšen kredit o 800 bodů. Aktuální výše Kreditu je zobrazena v Zákaznické sekci. Kredit nemá omezenou platnost (jeho využití není časově ohraničeno). Kredit rovněž slouží ke kompenzaci za takové Zážitky, které byly zrušeny ze strany Agentury.
10.3.  Kredit lze využít na zakoupení Poukazu na budoucí Zážitky. Kredit nelze Zákazníkovi zaslat zpět. Kredit může být na žádost Zákazníka (formou e-mailu) převeden na účet jiného Zákazníka.  Má-li Zákazník dostatek Kreditu, smí Poukaz či Zážitek uhradit Kreditem.  Výše Kreditu musí být rovna nebo vyšší jak cena Poukazu/Zážitku.
10.4.  Co dělat, je-li cena Zážitku vyšší, než výše Kreditu:
          a) Zájemce zašle na účet Agentury rozdíl mezi cenou Zážitku a aktuálním stavem Kreditu. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky;
          b) Zájemce vyčká, jakmile Agentura obdrží platbu, spáruje jí s objednávkou a poníží Zákazníkovi Kredit o příslušnou hodnotu.
10.5.  Za Kredit si může Zákazník zakoupit Poukaz opravňující k účasti na kterémkoli jiném Zážitku.
10.6.  Agentura si vyhrazuje právo nepovolit účast takovým Zájemcům, pro které by účast mohla znamenat zdravotní komplikaci, riziko nebo kteří by svou účastí mohli omezit či ohrozit hladký průběh Zážitku, ostatní Účastníky či kteří by mohli svou účastí způsobit škodu na majetku či zdraví Instruktora, Agentury, účastníků či třetí strany.

 

11. POSTOUPENÍ SMLOUVY
11.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na Zážitku, může jí Zákazník Smlouvu postoupit. Změna v osobě Zákazníka je vůči Agentuře účinná, doručí-li jí Zákazník o tom včas oznámení spolu s prohlášením nového Zákazníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na Zážitku. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 10 dnů před zahájením Zážitku.
11.2. Zákazník a nový Zákazník jsou zavázáni společně a  nerozdílně k  zaplacení ceny Zážitku a  manipulačního poplatku za změnu účastníka Zážitku, případně úhrady dalších nákladů, které Agentuře v souvislosti se změnou Zákazníka vzniknou (zejména poplatku za změnu víza, vstupného, jízdenky, letenky atp.)

 

12. ZRUŠENÍ ZÁŽITKU, ODSTOUPENÍ
12.1.  Realizace Zážitku Agentury je podmíněna dosažením minimálního počtu Účastníků, jež je uvedeno v detailu Zážitku na Portále.
12.2. Agentura je povinna informovat Zákazníka formou SMS či elektronické zprávy o zrušení Zážitku z důvodu nedosažení minimálního počtu Účastníků
nejpozději 3 hodiny před zahájením Zážitku, jde, li o Zážitek jednodenní. V tomto případě bude Zákazníkovi navrácena plná cena Zážitku formou navýšení Kreditu na jeho osobní účet při Portále.
12.3. Agentura má právo na zrušení Zážitku, jestliže ji v jeho plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, a o zrušení Zážitku uvědomí Zákazníka bez zbytečného odkladu ještě před zahájením Zážitku. Bude-li termín zrušen ze strany Agentury, smí si Zákazník v rámci platnosti Poukazu vybrat náhradní termín Zážitku.
12.4.  Zákazník může před zahájením Zážitku od Smlouvy odstoupit kdykoli, Agentura jen tehdy, porušil-li Zákazník svou povinnost. V popisu Zážitku na Portále jsou uvedeny konkrétní rezervační a stornovací podmínky pro daný Zážitek. Zruší-li Zákazník svou účast na již rezervovaném termínu ve lhůtě, jež je uvedená v popisu Zážitku, může si zvolit náhradní termín. Zruší-li Zákazník účast později, než je uvedeno v popisu Zážitku, nemá nárok na náhradní termín nebo jakékoliv jiné plnění.
12.5.  Zrušila-li Agentura Zážitek z  jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníkem, nabídne Zákazníkovi náhradní termín či Zážitek, který bude odpovídat tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech Agentury takový Zážitek nabídnout.
12.6. Odstoupí-li od Smlouvy Zákazník z  jiného důvodu než pro porušení povinnosti Agentury, zaplatí Agentuře odstupné. Stejné odstupné Zákazník zaplatí, odstoupí-li od Smlouvy pro porušení povinnosti Zákazníka.
12.7.  Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení nebo e-mailu o odstoupení druhé smluvní straně.

 

13. ODSTUPNÉ
13.1. Pokud se Zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od Smlouvy Zážitek nečerpá, má Agentura právo na odstupné ve výši plné ceny Zážitku.
13.2. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Agentury/Dodavatele a  smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním přepravcům/poskytovatelů služeb.
13.3. Pokud Zákazník již na základě Smlouvy provedl úhradu nebo její část a Agentuře vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; Agentura případně Zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo Zákazník neprodleně doplatí Agentuře rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.
13.4. Pokud součástí Zážitku není přeprava, a  tudíž cena za dopravu není zahrnuta do ceny Zážitku, a  Agentura přesto pro zákazníka v souladu se Smlouvou zajišťuje nákup a zajištění přepravy, zavazuje se Zákazník nahradit Agentuře/Dodavateli veškeré náklady, které jí v souvislosti se zajišťováním přepravy vznikly.

 

14. VADY ZÁŽITKU A REKLAMACE
14.1.  V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí Zákazník tuto skutečnost Agentuře, a  to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely Zákazník neprodleně kontaktuje zejména hlavního Instruktora, případně příslušného zástupce/pracovníka Agentury/Dodavatele. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce Agentury odmítne, zavazuje se Zákazník sepsat s Instruktorem nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě Zážitku obsahující alespoň: osobní údaje Zákazníka, popis vady Zážitku a případný požadavek na její vyřízení.
14.2.  Agentura ovšem neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si Zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené. Nelze-li pokračování Zážitku zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší jakosti, než jakou určuje Smluvní rámec, vrátí Agentura/Dodavatel Zákazníkovi rozdíl v ceně.
14.3.  Žádá-li Zákazník slevu, musí tak učinit u Agentury bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dní od skončení Zážitku. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z  ceny Zážitku, dojde-li k okolnostem na straně Zákazníka, na základě kterých Zákazník Zážitek nebo jeho část nevyužije.
14.4.  Zákazník je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost. V případech, kdy Zákazník čerpá služby bez přítomnosti Instruktora/zástupce Agentury/Dodavatele, je povinen dbát též na včasné uplatnění svých nároků vůči poskytovatelům služeb (např. hotelu).
14.5.  Agentura se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího podání v případě, že reklamace nebyla vyřešena v průběhu Zážitku (na místě).

 

15. ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH DALŠÍ POVINNOSTI
15.1.  Zákazník je mimo jiné povinen:

 • mít platný cestovní doklad splňující požadavky k  návštěvě cílových států a území; sdělit
  Agentuře s dostatečným předstihem číslo cestovního pasu, se kterým pojede na Zážitek, a pokud tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé;
 • dodržovat právní předpisy navštívených států;
 • uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu Zážitku, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zážitku (převážně Zážitky konané v zemích mimo ČR);
 • dodržet místo nástupu, které Agentuře sdělil;
 • dbát pokynů Instruktorů/průvodců/guidů na samotném Zážitku, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat Instruktora o  své plánované trase (má-li Instruktor podezření na nedostatečné zkušenosti nebo vybavení Účastníka, má právo Účastníkovi tuto trasu nebo výjimku nepovolit a zakázat);
 • předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se Zážitku účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého Účastníka v průběhu Zážitku;
 • v případě, že Agentura zajišťuje víza, poskytnout zástupci Agentury/Dodavatele cestovní pas v termínu určeném Agenturou/Dodavatelem;
 • sdělit Agentuře veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti Zákazníka na konkrétním Zážitku, zejména případná zdravotní omezení, přičemž Agentura je v případě zjištění těchto omezení oprávněna Smlouvu se Zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od Smlouvu bez jakýchkoli sankcí odstoupit;
 • chovat se během Zážitku v souladu s dobrými mravy, kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nebyla poškozována příroda a okolní prostředí.

15.2.  Zákazník je povinen zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na Zážitek přihlásil.
15.3.  Zákazník, resp. každý Účastník Zážitku, se zúčastňuje Zážitku, případně sportovní aktivity na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i  při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i  v případě, že jsou na Zážitku přítomni specializovaní sportovní Instruktoři.
15.4. Je-li Účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu Zážitku, je Instruktor oprávněn vyloučit Účastníka ze Zážitku či programu, zakázat mu konkrétní část programu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti své vlastní či jiných Účastníků Zážitku. V krajním případě může Instruktor Zákazníka vyloučit ze Zážitku, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo omezuje či ohrožuje harmonogram či zdraví ostatních Účastníků, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních včetně kempů. V těchto případech se neúčast na Zážitku nebo jeho části nepovažuje za porušení Smlouvy ze strany Agentury.
15.5.  Zákazník, resp. každý Účastník Zážitku, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na Zážitek, zejména ošacení, obuv, technické vybavení, očkování, a její nedodržení není důvodem k odstoupení od Smlouvy. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech Agentury, jsou pouze informační, Zájemce je povinen ověřit si jejich správnost a aktuálnost.
15.6.  Zákazník prohlašuje (i ve vztahu ke všem jím přihlášeným Účastníkům), že:

 • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na Zážitku;
 • bude respektovat pokyny průvodce, jejich zástupců a instruktorů Zážitku;
 • bude řádně používat veškeré zapůjčené/poskytnuté sportovní/bezpečnostní vybavení;
 • se před a v průběhu konání Zážitku zdrží požívání alkoholu a omamných látek.

 

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
16.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších Zákazníků, Agentury a jejích obchodních partnerů.
16.2. Agentura odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její smluvní Instruktoři či poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Agentury. Agentura neodpovídá ani za škody vzniklé v  souvislosti s  vízovými a  jinými obdobnými řízeními před zastupitelskými úřady a jinými orgány jednotlivých států, ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění pozemní, letecké nebo vodní dopravy.
16.3.  Povinnost Agentury hradit škodu a újmu je omezena v souladu s pravidly, která pro omezení výše náhrady za škody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel stanoví Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, Varšavská úmluva o  sjednocení některých pravidel o  mezinárodní letecké dopravě, Athénská úmluva o  přepravě cestujících a  jejich zavazadel po moři, Bernská úmluva o  mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a  Úmluva EHK OSN o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a  zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.
16.4.  Vznikla-li Agentuře škoda porušením povinnosti Zákazníkem, např. náklady vzniklými v  souvislosti s  pomocí nemocnému nebo zraněnému Zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je Zákazník povinen tuto škodu nahradit.


17. UBYTOVÁNÍ, JÍZDNÉ, LETENKY

17.1. Pokud je v detailu Zážitku v odstavci „V ceně zahrnuto“ uvedena pouze předpokládaná cena ubytování/jízdného/letenek, má Agentura/Dodavatel právo požadovat od Zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena ubytování/jízdenek/letenek včetně poplatků je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozí zkušenosti.
17.2. Agentura/Dodavatel rezervuje či kupuje ubytování/jízdenky/letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu Účastníků potřebného k uskutečnění Zážitku. Před rezervací či nákupem ubytování/jízdenek/letenek má Agentura právo požádat o navýšení základní zálohy dle článku 17.1 o reálnou cenu včetně poplatků. Opožděné uhrazení zálohy/doplatku může zapříčinit zdražení ubytování/jízdenek/letenek a v tomto případě má Agentura/Dodavatel právo požadovat úhradu rozdílu ceny od Zákazníka.
17.3.  V případě požadavku Zákazníka na jiné nástupní či návratové místo na/ze Zážitku či jiný termín vyzvednutí/výstupu/zahájení/ukončení Zážitku se smluvní strany vždy předem dohodnou o příslušné výši příplatku, který se odrazí na celkové ceně Zážitku.
17.4.  Agentura se zavazuje informovat Zákazníka o identitě skutečného či pravděpodobného ubytovacího zařízení/přepravce. Jakmile bude tato informace známa, bude buď zveřejněna na Portále, nebo sdělena Zákazníkovi.
17.5.  Agentura má právo dle potřeby ve výjimečných případech změnit místo nástupu či výstupu, dopravní prostředek nebo přesunout avizovaný odlet a přílet z letiště původního na letiště blízké a případné transfery zajistit pozemní dopravou.
17.6.  Odstupné a  náhradu nákladů vynaložených na letenky a transfery upravuje popis daného zážitku.

 

18. OSOBNÍ ÚDAJE
18.1. Zpracovatel osobních údajů používá profilování. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob. Mezi formy profilování řadíme např. vyhodnocení zájmů, osobních preferencí, místa pobytu, zdravotního stavu či ekonomické situace pro účely nabídky vhodné služby.

 

19. SOUHLASY
19.1. Zákazník podpisem Smlouvy uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů jeho osoby během Zážitku a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů Agentury a to jak v hmotné podobě, tak v elektronické. Udělení Zákazníkova souhlasu je bezúplatné na dobu neurčitou.
19.2.  Výše uvedená ustanovení článku 20.1. platí přiměřeně i  ve vztahu k  osobám, v  jejichž prospěch Zákazník Smlouvu uzavřel. Podpisem Smlouvy Zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů a  k pořizování a  používání fotografií a videozáznamů podle ustanovení článku 19.1. těchto podmínek i  za osoby (kteří se Zážitku účastní), přičemž podpisem Smlouvy dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
19.3.  Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na <snow@snowdrive.cz> s textem "Žádám o odstranění osobních údajů z databáze webu Snowdrive.cz, můj mail je ........".

 

20. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
20.1.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se Smlouvou má Zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na <www.coi.cz>

 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
21.1.  Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto VOP, není-li uvedeno jinak.
21.2.  Agentura je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit zveřejněním nového znění na Portále. Takto změněné VOP platí pro Smlouvy uzavřené po jejich zveřejnění.
21.3.  Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či Smluv jako celku.
21.4.  Tyto VOP se přiměřeně použijí i  pro účely poskytování služeb podnikatelům. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 16. prosince 2021.

Zpět do obchodu